Salgs- og leveringsbetingelser

Våre salgs- og leveringsbetingelser er basert på Norsk Standard 8409 (NS8409) med følgende presiseringer og avvik:

Betalingsbetingelser
Standard er 15 dager fra fakturadato, hvis annet ikke er avtalt. Ved betaling etter forfall beregnes det renter iht. forsinkelsesrenteloven.

Leveringsbetingelser
Fritt levert lager i Oslo dersom ikke annet er avtalt. Fraktkostnader vil da komme i tillegg. Leveringstid vil følge vår leveringsplan hvis annet ikke er avtalt.

Reklamasjonshåndtering
Mottaker har ansvaret for å kontrollere at forsendelse ikke har mangler, skader eller feil ved mottak av varene.

Transportskade
Dersom varen er skadet ved mottak, må dette alltid anmerkes på fraktbrevet før det signeres for mottak. Uten slik anmerkning kan det i ettertid ikke reklameres på transportskade. Ved håndtering av transportskade må det alltid oppgis ordrenummer samt sendes en kopi av fraktbrev med anmerkning for transportskade. Varene må ikke benyttes før dette er avtalt.  De er i transportørs eie inntil saken er avklart.

Produktfeil
Mottaker har ved varemottak plikt til å kontrollere at varene er i orden og i henhold til bestilling. Dersom det i ettertid oppstår / oppdages kvalitetsfeil eller defekter, skal det reklameres omgående. Reklamasjonen skal skje skriftlig, og i den grad varene er i arbeid eller tatt i bruk skal disse legges til side i påvente av en avklaring. Reklamasjoner som skyldes feil ved påføring og anvendelse, manglende mottakskontroll, uforsvarlig håndtering / lagring etter mottak godtas ikke. Produkter med åpenbare feil / mangler som allikevel benyttes, gir ikke grunnlag for reklamasjon. Ansvaret for rettmessige reklamasjoner er begrenset til varens verdi.

Forsinkelser
ZINGA Norway AS har intet ansvar for kostnader som følger av forsinket levering med mindre et bestemt leveringstidspunkt er garantert. Forsinkelser som skyldes forhold utenfor vårt herredømme hos oss eller våre leverandører, gir allikevel ikke grunnlag for erstatning. I de tilfelle der ZINGA Norway AS påberoper seg en slik hendelse, skal dette dokumenteres dersom kunden krever det.

Retur av varer
Retur av standard lagerførte varer aksepteres kun etter nærmere avtale, retur av større varepartier levert direkte fra produsent tas ikke i retur uten at dette er spesifikt avtalt også mht. hvilke kvantiteter som kan returneres (prosjektleveranser)

Eventuell kreditering ved retur av varer foretas til redusert pris fastsatt av ZINGA Norway AS.

Spesialprodukter
Ved bestilling av spesialprodukter (ikke lagerførte produkter), herunder spesialfarger og prosjektleveranser, aksepteres ikke avbestilling etter at vår ordrebekreftelse er mottatt av kunde / bestiller. Spesialprodukter tas ikke i retur.

Dokumentasjon
ZINGA Norway AS påtar seg intet ansvar for feilaktig bruk av vår produktdokumentasjon i forbindelse med miljøsertifiseringer.  Slik bruk kan medføre økonomisk og juridisk ansvar.